Els residus i el seu tractament

Tipus de residus

 Existeix una gran diversitat de residus que caldria conèixer. Per què? Perquè si es coneixen i separen, es pot evitar tant enviar-los a l'abocador com el malbaratament de recursos i matèries primeres.

 

On dipositar cada tipus de residu
Els residus domiciliaris

A la deixalleria els particulars poden dipositar alguns dels residus com: envasos, paper i cartró, envasos de vidre, medicaments, radiografies i termòmetres, piles, pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, petits electrodomèstics, aparells electrònics, olis minerals usats, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats, fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d'obres menors. Per saber exactament quins materials podeu portar a la deixalleria del vostre municipi, podeu consultar-ho en el següent enllaç: http://www.mancomunitat.cat/index.asp?tx=27

 

Per a més informació també podeu consultar la pàgina  web de l'Agència de Residus de Catalunya:  http://residus.gencat.cat/ca/index.html


                

Per què separar els residus?

 La generació de residus provoca seriosos problemes, no sols respecte al medi ambient, sinó també econòmics i estètics.

 

La separació en origen, és a dir, a casa, és l’única manera d’aconseguir que el material dels residus que llencem siguin de qualitat per poder fer nous productes. Barrejar deixalles al cubell de la brossa en minva la qualitat i descarta materials inicialment vàlids, condemnant-los inevitablement a l’abocador. Si barregem el paper amb restes de menjar, el paper queda sucat i és impossible utilitzar-lo per fer-ne de nou. A més, separar els diferents residus d’una bossa de brossa comú en una planta és molt costós, dificultós i presenta riscos higiènics i sanitaris.

 

Un cop separada i dipositada en el seu corresponent contenidor, la deixalla passa a ser matèria primera per a nous objectes: A partir de les llaunes podem aconseguir llantes de bicicleta i dels envasos plàstics podem obtenir mobiliari urbà.

Què en fem, dels residus, a la Mancomunitat?

A la Mancomunitat es recullen les fraccions del paper i el cartró, el vidre, la fracció orgànica, els envasos i la fracció resta.


En el cas del paper i el cartró i el vidre, es recullen els contenidors i es porten a les fàbriques on es transformarà en nous paper, cartró i vidre.

 

Cicle de vida dels residus
Cicle de vida dels residus

En canvi, la fracció orgànica que es recull, be a través de la recollida porta a porta o bé a través del contenidor corresponent, és transportada a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes, on es barrejarà amb fracció vegetal (poda), provinents dels serveis de jardineria municipals i privats i de les deixalleries, per obtenir compost.  Podeu  veure el cicle de la matèria a:

http://www.youtube.com/watch?v=kmdcXIXQY9c&feature=youtu.be

Planta de compostatge
Estructura i funcionament d'una planta de compostatge

Els envasos procedents del contenidor groc es porten a la planta de triatge de Vilafranca, on se separen  segons el material i les seves característiques:  els diferents envasos domèstics de plàstic segons la seva composició, les llaunes i els brics. Des d'aquí s'envien als diferents gestors que transformen cadascun dels productes en nous objectes.

 

Mai s'ha de dipositar al contenidor groc cap altre tipus d'objecte (joguines, cubells, petits electrodomèstics...) que no sigui un envàs.

 

Planta de triatge d'envasos
Funcionament d'una planta de triatge d'envasos
Deixalleria
Deixalleria

Els residus que es porten a la deixalleria són recollits pels seus corresponents gestors i tractats de manera adequada per evitar malmetre l'entorn i ser recuperats.

 

 

 

 El rebuig o fracció resta rep un tractament molt costós i complex abans de transportar-lo a un dipòsit controlat on serà compactat i enterrat. Degut a a aquest cost de tractament i a la gran capacitat de contaminació que té (el rebuig triga de pocs a milers d'anys en degradar-se i genera lixiviats i gasos com metà i diòxid de carboni), el millor que podem fer és evitar llençar residus al contenidor de la fracció resta.

 

Si separem correctament totes les fraccions de la brossa, aconseguirem reduir al màxim la generació de rebuig.